Przetargi

Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej część A, B i C wraz z wymaganymi załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizacji zadania pn. Modernizacja instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ wLwówku Śląskim.

Lwówek Śląski, dnia 25 stycznia 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lwówecki

59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4

NIP: 616-14-10-172

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Powiat Lwówecki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej część A, B i C  wraz z wymaganymi załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizacji zadania pn. Modernizacja instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ w Lwówku Śląskim.

Projekt planowany do realizacji w okresie 26.06.2018 –  31.08.2018.

W ofercie należy uwzględnić:

1)      Etap 1: wykonanie dokumentacji aplikacyjnej,

2)      Etap 2: pozyskanie z  WFOŚiGW dofinansowania – sporządzenie, złożenie i rozliczenie wniosku aplikacyjnego (Część A, B i C) wraz wymaganymi załącznikami na wzorach udostępnionych przez WFOŚiGW;

Wniosek aplikacyjny wypełniony zgodnie z  instrukcjami WFOŚiGW

  • w postaci drukowanej – 2 egzemplarze zbindowane lub trwale zszyte oraz
  • w wersji elektronicznej – pliki nagrane na płycie CD w formacie PDF i DOC (MS Word – z możliwością edycji i kopiowania danych).

Wykonanie wniosku o dofinansowanie będzie wiązało się z przeniesieniem na zamawiającego majątkowych praw autorskich do przedmiotowego dokumentu.

Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania odpowiednich modyfikacji w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia jej aktualizacji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do czasu uzyskania przez zamawiającego decyzji o końcowym zatwierdzeniu i rozliczeniu projektu, dokonanym przez WFOŚiGW.

Zamawiający przewiduje zaliczkową formę zapłaty. Pierwsza rata w wysokości 70% ceny określonej w ofercie stanowiąca wynagrodzenie za wykonanie wniosku, sporządzenie i złożenie wniosku aplikacyjnego wraz wymaganymi załącznikami na wzorach udostępnionych, płatna w terminie 30 dni od dnia wykonania i dostarczenia kompletnego  wniosku o dofinansowanie. Druga rata w wysokości 30% ceny za realizacje etapu 2, płatna w ciągi 30 dni od dnia podjęcia przez WFOŚiGW decyzji
o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku.

Zamawiający dysponuje audytem energetycznym budynku i projektem budowlanym wymiany instalacji CO.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15.03.2018r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta musi zawierać:

  • dane wykonawcy
  • datę sporządzenia oferty
  • termin ważności oferty: 30 dni
  • cenę usługi w polskiej walucie (PLN), obejmującą wszystkie koszty przygotowania wniosku  oraz koszt przeniesienia na zamawiającego majątkowych praw autorskich do przedmiotowego dokumentu.
  • oświadczenia wykonawcy zgodne z treścią oświadczeń zawartych we wzorze formularza ofertowego

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę można złożyć pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski lub elektronicznie , e-mail:promocja@powiatlwowecki.pl

Termin dostarczania ofert: 31.01.2018 r. do godziny 11:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Informacji na temat postępowania udziela Dawid Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji tel. 757822149, e-mail: promocja@powiatlwowecki.pl

VI. KRYTERIUM DOSTĘPU

1. Wykonawca prowadzi działalność m.in. w zakresie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej dot. pozyskiwania środków z funduszu ochrony środowiska  od co najmniej 3 lat.

2. Wykonawca sporządził co najmniej 2 wnioski  na realizacje projektów infrastrukturalnych zrealizowanych w ramach funduszu ochrony środowiska. Należy podać nazwę projektu, rok wykonania.

VII. KRYTERIUM WYBORU

Kryterium wyboru:

a)      cena 60%   

b)      doświadczenie 40% - ilość złożonych wniosków zakończonych pozyskaniem środków z Funduszy Ochrony Środowiska na zadania o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł w okresie 5 lat od stycznia 2012r. – należy podać nazwę projektu, wysokość pozyskanych środków, datę uzyskania dofinansowania
i nazwę instytucji na rzecz której środki pozyskano.

VII. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia przed podpisaniem umowy.

ZATWIERDZAM

……………………..

Załączniki:

Zał. Nr 1 - Wzór oferty

Zał. nr 2 – Wzór umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2018 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 583
20 lipca 2018 12:47 Łukasz Strzelecki - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2018 14:17 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2018 13:46 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [zapytanie_na_sporzadzenie_wniosku.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)