Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zmiany dokumentacji projektowej

Lwówek Śląski, dnia 2 luty 2018r.

OR.272.8.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

II. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zmiany dokumentacji projektowej termomodernizacji:

1.1.        budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku
oraz

1.2.        budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

w zakresie instalacji wentylacji z rekuperacją tj. zmiana projektów budowlano - wykonawczych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, złożenie kompletnych wniosków o pozwolenie na budowę i zmianę pozwolenia na budowę
w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu lwóweckiego”.

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

            

 1. Dokumentacja w swoim zakresem będzie obejmowała
  w szczególności:

2.1     zmiany projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie wykonania punktowej instalacji wentylacji z rekuperacją w budynku głównym DPS Mirsk wraz
z informacją do planu BIOZ

2.2     projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wykonania punktowej instalacji wentylacji z rekuperacją w budynku pomocniczym DPS Mirsk wraz z informacją
do planu BIOZ

2.3     wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;

2.4     specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

2.5     wszystkie niezbędne  uzgodnienia, pozwolenia i zezwolenia w tym uzgodnienie
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze.

Wycena dokumentacji winna obejmować w wszystkie  koszty związane z jej sporządzeniem (koszty uzyskania uzgodnień, pozwoleń,  zakupu map, wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów  i t p . ) .

 1. Dokumentację należy opracować:

3.1.   dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.)

3.2.   przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów  prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz. U. z 2004.130.1389), zbiorczego zestawienia kosztów;  specyfikacje technicznie wykonania i odbioru robot;\

3.3.   Zapisy w kosztorysie inwestorskim  oraz przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie mogą naruszać ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Wykonawca przy opracowywaniu powyższej dokumentacji, która następnie służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastosowane materiały i urządzenia nie mogą być opisane przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a wskazane muszą zawierać zapis „lub równoważne”.

Przy użyciu zapisów: dopuszcza się rozwiązania równoważne projektant załączy do dokumentacji kartę rozwiązań równoważnych, w której opisuje możliwie dokładnie kryteria /parametry/  decydujące o równoważności.)

4.Przed złożeniem dokumentacji należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych. Koncepcja musi uzyskać akceptacje  Zamawiającego.

 

5.Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań kosztorysowych.

 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie pisemnej w każdym zakresie (1.1. i 1.2.) odrębnie w ilości:

6.1 projekty budowlane - po 6 egz.,

6.2. kosztorysy inwestorskie – po 2 egz.,

6.3. przedmiary robót – po 2 egz.,

6.4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – po 2 egz.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej
w postaci plików formatu „PDF” na płycie CD w ilości 1 egz. (kosztorys i przedmiar robót w ATH i *pdf)

IV OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zadania: do dnia 30 marca 2018r.

2. Warunki płatności: 21 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia i doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, wystawioną przez Wykonawcę.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej
Tel. 75 782 21 49, e-mail: promocja@powiatlwowecki.pl

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent składa ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania(załącznik nr 1)
 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy posiadają wymagane w zakrsie przedmiotu zamówienia, uprawnienia budowlane oraz wiedzę i doświadczenie.

VI MIEJSCE O RAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin złożenia oferty:    8 luty 2018r. godz. 12.00 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

Oferty można złożyć w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląsk  lub elektronicznej (dopuszcza się formę elektroniczną: fax: 75 782 36 54, e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl

VII KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 1. Wybór oferty zastanie dokonany na podstawie kryterium oceny: najniższa cena.
 2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U.
  z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją
  w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Wykonawca winien podać cenę zgodnie z załączonym wzorem oferty – Załącznik nr 1 .
 3.  Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia.
 4. Oferta winna uwzględniać również ceną wykonania nadzoru autorskiego.

VIII. Pozostałe informacje

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

IX ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1- wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2018 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 581
08 lutego 2018 15:22 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [20180208150431775.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2018 15:11 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2018 15:08 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [umowa_radcy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)