Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku- wykaz punktów

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Lwóweckim

 

w Powiecie Lwóweckim  otwarte zostały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkty czynne są:

Dzień tygodnia

Lokalizacja punktu

Godziny urzędowania

Świadczący pomoc prawną

poniedziałek

Lubomierz, Plac Wolności 1

(MOPS)

11.00-15.00

 

 

 

Radca Prawny Pan Michał Szwarc

W dniach 24.12.2018 r. oraz  31.12.2018 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  zlokalizowany  w  Lubomierzu  nie będzie czynny 

Gryfów Śl. Rynek 1 (wejście od strony postoju taksówek)

10.00-14.00

 

Fundacja „HONESTE  VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7.

radca prawny Magdalena Dudek,  adwokat Piotr  Nachmann lub adwokat Marcin Kwas

wtorek

Mirsk, ul. Mickiewicza 36

14.00-18.00

 

Fundacja „HONESTE  VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7.

radca prawny Magdalena Dudek, adwokat Piotr  Nachmann lub adwokat Marcin Kwas

Wleń ul. Wąska 2

7.30-11.30

Adwokat

Pan Łukasz Musiał 

środa

Mirsk, ul. Mickiewicza 36

14.00-18.00

 

Fundacja „HONESTE  VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7.

radca prawny Magdalena Dudek,  adwokat Piotr  Nachmann lub adwokat Marcin Kwas

Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4

12.00-16.00

Adwokat

Pan Wojciech Rozbicki

czwartek

Mirsk, ul. Mickiewicza 36

14.00-18.00

 

Fundacja „HONESTE  VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7.

radca prawny Magdalena Dudek, adwokat Piotr  Nachmann lub adwokat Marcin Kwas

Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4

11.00-15.00

Radca Prawny Pan Paweł Kurylik

piątek

Gryfów Śl. Rynek 1 (wejście od strony postoju taksówek)

14.00-18.00

 

 

Fundacja „HONESTE  VIVERE”, z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7.

radca prawny Magdalena Dudek, adwokat Piotr  Nachmann lub adwokat Marcin Kwas

Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4

9.00-13.00

Adwokat

Pan Paweł Dziekiewicz 

 

Na podstawie porozumień zawartych z Okręgową Radą Adwokacką,  Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu oraz umową z wybraną w ramach otwartego konkursu organizacją pozarządową,  pomocy prawnej będą udzielać wyłącznie adwokaci i radcowie prawni.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1               i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

 

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub

 

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub

 

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

 

6) która ukończyła 65 lat, lub

 

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

 

8) która jest w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, wykazuje  odpowiednio przez:

1)  przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 

2)  przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

 

3)  przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

 

4)  przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

 

5)  przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 

6) przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

 

7)  przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Szczegółowe warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2017 r. poz. 2030). Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2016 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 4835
19 grudnia 2018 10:16 (Anna Kuligowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2018 10:15 (Anna Kuligowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2018 10:13 (Anna Kuligowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany