Nieodpłatna pomoc prawna

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2018r.– prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Lwóweckiego  ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2018 r. – prowadzenie  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1. Art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego”.

2. art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255ze zmianami), zwaną dalej „ustawą o pomocy prawnej”

 

II. Zakres zadania:

1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie, o jakim mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy prawnej.

2. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana osobom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy prawnej.

 

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

Oferty w konkursie składać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty określone
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, które spełniają warunki określone w art. 11 ust. 6 ustawy o pomocy prawnej:

1) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

2) przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą spełniającą warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o pomocy prawnej,

3) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego  wynosi: 60.726 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych).

 

V.   Forma realizacji zadania:

Realizacja zadania nastąpi w formie powierzenia jego wykonania.

 

VI. Warunki składania ofert:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie w określonym terminie do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Oferty wypełnione na innych drukach lub złożone po terminie, lub takie, których zakres nie pokrywa się z zadaniem wskazanym
w niniejszym ogłoszeniu, lub termin realizacji nie pokrywa się z terminem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane.

2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2018r. – prowadzenie  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

3. Do oferty należy dołączyć:

        1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),

        2) kopię aktualnego statutu,

        3) oświadczenie o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych z różnych źródeł publicznych na realizację

            zadań publicznych w ostatnich dwóch latach, 

        4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu

            zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

        5) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą spełniającą

            warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o pomocy prawnej,

        6) pisemne zobowiązanie dotyczące:

             a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

             b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji,

                 gdy zachodzi konflikt interesów.  

4. Do oferty mogą być dołączone następujące dokumenty: rekomendacje, opinie, listy intencyjne mogące zdaniem oferenta mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

 

VII. Zasady przyznawania dotacji.

1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Lwóweckiego  na wniosek komisji konkursowej.

2. Do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może zostać wybrany jeden   oferent.

3. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie wyboru i odrzucenia oferty jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu oraz o kwocie przyznanej dotacji.

5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z dołączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim i nie będą zwracane oferentowi.

 

VIII.  Termin i warunki realizacji zadania.

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej.

2. Miejscem wykonywania zadania będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowany w Gminie Mirsk i Gryfów Śląski.

3. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.

 

IX. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59–600 Lwówek Śląski, w terminie do 23   listopada 2017 r.

W przypadku nadesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

X.    Kryteria oceny ofert:

Oceny formalnej oferty dokonuje Wydział Organizacyjno-Prawny  w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim:

1)        ustala, które z ofert wpłynęły w terminie,

2)        otwiera koperty z ofertami,

3)        sprawdza, które z ofert spełniają warunki formalne określone w ogłoszeniu
o konkursie.


Kryteria oceny formalnej:

1)   Kwalifikowalność oferenta.

2)   Terminowość złożenia oferty.

3)   Właściwy formularz oferty wraz z aktualnymi załącznikami.

4)   Podpisy osób uprawnionych.

Punkty oceny formalnej przyznawane są w skali 0 – 1, przy czym: 1 – oznacza, że oferta   spełnia kryterium formalne, 0 – oferta nie spełnia kryterium formalnego.

Wydział Organizacyjno – Prawny Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim może telefonicznie, mailowo lub faksem wezwać oferenta do uzupełnienia oferty. Uzupełnienie winno nastąpić w formie tożsamej z formą oferty  w terminie 3 dni  od daty wezwania. Oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert lub są niekompletne pomimo wezwania do ich uzupełnienia, zostają odrzucone i nie podlegają ocenie merytorycznej.


Kryteria oceny merytorycznej:

Oceny merytorycznej oferty dokonuje komisja konkursowa, biorąc pod uwagę
następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania przez organizację,

2) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje wytypowanych osób,

3) dotychczasowe doświadczenie organizacji.

Punkty oceny merytorycznej przyznawane są w skali 0 – 3, przy czym: 3 – oznacza maksymalną liczbę punktów, 0 – oferta nie spełnia danego kryterium.

Maksymalna liczba punktów: 9. Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeśli uzyska łączną liczbę punktów 5 i mniej.

Skład komisji określi odrębna uchwała Zarządu Powiatu Lwóweckiego.

 
 

XI. Termin dokonania wyboru ofert.

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 8 grudnia 2017 r.

2.Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lwóweckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

 

XII. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania w 2016 r. i 2017 r.


          W 2016 r. przekazano dotację w wysokości  54.950,00zł.

 

          W 2017 r. przekazano dotację w wysokości  60.726,00zł.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjno - Prawny (0R)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2017 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 642
02 listopada 2017 09:49 (Łukasz Strzelecki) - Skopiowanie wiadomości - Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2018r.– prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Zatrzymaj banner przewijany