Nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku - prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lwóweckiego w 2019 roku

 

Zarząd Powiatu Lwóweckiego  ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019 r. pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu lwóweckiego w 2019 r.”.

 

 

I. Konkurs ogłoszony jest na podstawie:

1. Art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego”.

2. art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zmianami),  zwaną dalej „ustawą o pomocy prawnej”

3.  art. 10  i 11 w związku z art. 17 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r poz. 1467) zwaną dalej „ustawą nowelizującą”

II. Zakres zadania:

 1. Prowadzenie  jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanego w dwóch lokalizacjach:

- lokalu biurowym  znajdującym się w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfów Śląski w Gryfowie Śląskim ,  Rynek 1  (wejście od strony postoju taksówek),

-lokalu biurowym znajdującym się w  Mirsku, ul. Mickiewicza 36,

w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pomocy prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 roku w zakresie, o którym mowa w art.12 i art.17 ustawy nowelizującej.

2.Realizacja co najmniej jednego zadania w roku z zakresu edukacji prawnej mającej na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa. Zadanie może być realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w formach o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o pomocy prawnej, w brzmieniu nadanym ustawą  z dnia 15 czerwca 2018 r o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Zarząd Powiatu Lwóweckiego może określić preferowane formy realizacji powyższych zadań.

3.W umowie zawartej z organizacją pozarządową określony zostanie m.in. szczegółowy harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

4.Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana osobom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy prawnej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 rok.

 

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

 

O powierzenie prowadzenia w 2019 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4. ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn zm.), która:

1) w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

a) prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

c) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy pomocy prawnej, w brzmieniu nadanym ustawą  z dnia 15 czerwca 2018 r o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw,

 d) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

 - poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej,

 - profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

 - przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

e) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

2)  w przypadku świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

 a) prowadzi działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b)  posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,

c)  posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o pomocy prawnej w brzmieniu nadanym ustawą  z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw,

d) daje gwarancję należytego wykonania zadania w szczególności w zakresie zapewnienia:

   -poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego  
    dokumentowania,

   -profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

   -przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w
    szczególności, w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

e) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego 
      nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

3) O powierzenie prowadzenia w 2019 r. punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo od dnia rozwiązania umowy.

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego  wynosi: 64 020 (słownie: sześćdziesiąt  cztery  tysiące dwadzieścia  złotych 00/100),

 w tym:

- 60 060 zł  (słownie: sześćdziesiąt   tysięcy sześćdziesiąt złotych ) na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,

- 3 960 zł  (słownie:  trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt  złotych) na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

 

 

V.   Forma realizacji zadania:

 

Realizacja zadania nastąpi w formie powierzenia jego wykonania.

 

VI. Warunki składania ofert:

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie w określonym terminie do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz.U z 2018 r.,  poz. 2057)
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji na zewnątrz.
 3. Oferty wypełnione na innych drukach, niekompletne, nieczytelne, w innym języku niż język polski , złożone po terminie, lub takie, których zakres nie pokrywa się z zadaniem wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, lub termin realizacji nie pokrywa się z terminem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, nie będą rozpatrywane.
 4. Oferta  wraz z załącznikami winna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2019r. – prowadzenie  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  na terenie  Powiatu Lwóweckiego w 2019 roku”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 5. Do oferty należy dołączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),

2) kopię aktualnego statutu,

3) oświadczenie , że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu  zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego powinno być nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty

5) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą spełniającą warunki określone w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o pomocy prawnej w brzmieniu nadanym ustawą  z dnia 15 czerwca 2018 r o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw, a w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z osobą , o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy 2 o pomocy prawnej w brzmieniu nadanym ustawą  z dnia 15 czerwca 2018 r o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw

6) pisemne zobowiązanie dotyczące:

a)  zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem lub zapewnienia poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia,

c) zapewnienia przestrzegania etyki  przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w szczególności, gdy zachodzi konflikt interesów, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

7) Do oferty można dołączyć porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

8)   Oferent ubiegający się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dołącza do oferty zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy pomocy prawnej, w brzmieniu nadanym ustawą  z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy pomocy prawnej, w brzmieniu nadanym ustawą  z dnia 15 czerwca 2018 r o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

6. Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie wykazu osób, które będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu lwóweckiego. Zmiana wskazanych osób będzie możliwa jedynie za zgodą Zarządu Powiatu Lwóweckiego.

7. Do oferty mogą być dołączone następujące dokumenty: rekomendacje, opinie, listy intencyjne mogące zdaniem oferenta mieć znaczenie przy ocenie oferty.

8. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę przez niego upoważnioną.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. 

 

VII. Zasady przyznawania dotacji.

 

1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Lwóweckiego  na wniosek komisji konkursowej.

3. Do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może zostać wybrany jeden   oferent.

4. Decyzja Zarządu Powiatu w sprawie wyboru i odrzucenia oferty jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Warunkiem przekazania dotacji  jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z art.6 ust.2 pkt. 1, 1a, 3-6 oraz 6b  w związku z art. 11 ust.7 ustawy o pomocy prawnej w brzmieniu nadanym ustawą  z dnia 15 czerwca 2018 r o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw

7. Niepodpisanie , przez wybranego w drodze konkursu oferenta , umowy do dnia 15 grudnia 2018 roku jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania.

8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z dołączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim i nie będą zwracane oferentowi.

 

VIII.  Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej.
 2.  Miejscem wykonywania zadania będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowany w dwóch lokalizacjach: lokalu biurowym  znajdującym się w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfów Śląski  Rynek 1  (wejście od strony postoju taksówek) oraz  lokalu biurowym znajdującym się w  Mirsku, ul. Mickiewicza 36.
 3. Zadanie będzie realizowane, zgodnie z ustawą o pomocy prawnej w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2019 roku, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 12 ustawy nowelizującej,  w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu lwóweckiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na terenie powiatu. 
 4. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Starosty. Możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru w trakcie roku określa się jako jeden z warunków otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).
 5. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 6. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 7. Oferent może w ofercie złożyć wniosek o rozszerzenie zakresu udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o nieodpłatną mediację. Oferent winien wskazać osoby mające prowadzić nieodpłatną mediację oraz załączyć do oferty stosowne umowy. Osoby wskazane przez Oferenta muszą być wpisane na listę, stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) lub wpisane na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.  Prowadzenie nieodpłatnej mediacji odbywać się będzie w ramach dyżurów. Rozszerzenie zakresu udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o nieodpłatną mediację nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
 8. Zarząd Powiatu na podstawie wniosku organizacji pozarządowej rozszerzy powierzenie prowadzenia punktu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, przez tę organizację w drodze zmiany umowy - rozszerzając zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o nieodpłatną mediację.
 9. Organizacja pozarządowa, której powierzono prowadzenie w 2019 r. punktu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może również świadczyć w nim nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, na zasadach określonych w art.14  ustawy nowelizującej.  Rozszerzenie powierzenia  punktu nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 roku .

IX. Termin i miejsce składania ofert:

 

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59–600 Lwówek Śląski, w terminie do 29 listopada 2018 r.

W przypadku nadesłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

X.    Kryteria oceny ofert:

 

Oceny formalnej oferty dokonuje komisja konkursowa, która:

1)        ustala, które z ofert wpłynęły w terminie,

2)        otwiera koperty z ofertami,

3)        sprawdza, które z ofert spełniają warunki formalne określone w ogłoszeniu
o konkursie.

Kryteria oceny formalnej:

 

1)   Kwalifikowalność oferenta.

2)   Terminowość złożenia oferty.

3)   Właściwy formularz oferty wraz z aktualnymi załącznikami.

4)   Podpisy osób uprawnionych.

Komisja Konkursowa  może telefonicznie, mailowo lub faksem wezwać oferenta do uzupełnienia oferty. Uzupełnienie winno nastąpić w formie tożsamej z formą oferty  w terminie 3 dni  od daty wezwania. Oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert lub są niekompletne pomimo wezwania do ich uzupełnienia, zostają odrzucone i nie podlegają ocenie merytorycznej.

 

Kryteria oceny merytorycznej:

 

Oceny merytorycznej oferty dokonuje komisja konkursowa, biorąc pod uwagę
następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania przez organizację,

2) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje wytypowanych osób,

3) dotychczasowe doświadczenie organizacji,

4) wkład rzeczowy,

5) świadczenia wolontariuszy i praca społeczna.

Punkty oceny merytorycznej przyznawane są w skali 0 – 3, przy czym: 3 – oznacza maksymalną liczbę punktów, 0 – oferta nie spełnia danego kryterium.

Maksymalna liczba punktów: 15.

Skład komisji konkursowej określi odrębna uchwała Zarządu Powiatu Lwóweckiego.

 W przypadku gdy w otwartym konkursie nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów niniejszego konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej, która otrzymała najwyższą liczbę punktów w ramach oceny  złożonych ofert, powierza się prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

XI. Termin  i tryb dokonania wyboru ofert.

 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do  dnia 11 grudnia 2018 r.

2. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Lwóweckiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

3.Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lwóweckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

 XII. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania w 2017 r.

          W 2017 r. przekazano dotację w wysokości  60.726,00zł.

 XIII. Informacje końcowe

 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

- Administrator danych i kontakt do niego: Starosta Lwówecki, Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim,  ul. Szpitalna 4, adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatlwowecki.pl

- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim , ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, adres poczty elektronicznej: rodo@powiatlwowecki.pl

- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie otartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lwóweckiego w 2019 r.

- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

- okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.

- każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane dobrowolnie.

- uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

- podstawa prawna przetwarzania danych:

1) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.),

w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i  c RODO.

- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2018 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kuligowska
Ilość wyświetleń: 444
12 grudnia 2018 10:14 (Anna Kuligowska) - Dodanie załącznika [zmiana_tresci_ogloszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 listopada 2018 13:43 (Anna Kuligowska) - Dodanie załącznika [sprostowanie__do_ogloszenia_konkursu_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2018 14:48 (Anna Kuligowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany