Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku- wykaz punktów

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Lwóweckim

 

w Powiecie Lwóweckim  otwarte zostały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkty czynne są:

Dzień tygodnia

Lokalizacja punktu

Godziny urzędowania

Świadczący pomoc prawną

poniedziałek

Lubomierz, Plac Wolności 1

(MOPS)

11.00-15.00

 

 

 

Radca Prawny

Mateusz Nowak

Gryfów Śl. Rynek 1 (wejście od strony postoju taksówek)

10.00-14.00

 

Organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego

wtorek

Mirsk, ul. Mickiewicza 36

14.00-18.00

 

Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego

Wleń ul. Wąska 2

07.30-11.30

Adwokat

Łukasz Musiał

 

środa

Mirsk, ul. Mickiewicza 36

14.00-18.00

 

Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego

Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4

12.00-16.00

Adwokat

Wojciech Rozbicki

czwartek

Mirsk, ul. Mickiewicza 36

14.00-18.00

 

Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego

Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4

9.00-13.00

Adwokat Paweł Dziekiewicz

piątek

Gryfów Śl. Rynek 1 (wejście od strony postoju taksówek)

14.00-18.00

 

 

Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego

Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4

9.00-13.00

Radca Prawny Bernadetta Baszak

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 roku przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba uprawniona, wykazuje  przez złożenie  pisemnego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

W myśl art. 8 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według  kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty:

 

telefonicznym pod numerem telefonu – 75 782 36 50,  czynnym w dni robocze w następujących godz.:

 poniedziałek: 8.30 – 15.30,

  wtorek – piątek: 8.00 – 15.00  lub

 

-za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@powiatlwowecki.pl

 

 

W przypadku dokonywania rejestracji na wizytę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy wskazać lokalizację punktu do którego dokonuje się zgłoszenia. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone mailem zwrotnym.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.


 

Szczegółowe warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm.). Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2019 07:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kuligowska
Ilość wyświetleń: 1252
20 maja 2019 12:55 (Anna Kuligowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2019 12:51 (Anna Kuligowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2019 13:15 (Anna Kuligowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany