Aktualności - archiwum

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłaszaI przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż lokali mieszkalnych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 228/133/06 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 11.10.2006 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Rębiszowie nr 70 o pow. 58,30 m2 wraz z udziałem w gruncie, który wynosi 10,74 %.

Lokal położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 574/2 obręb Rębiszów o powierzchni ogólnej 0,5285 ha w tym inne tereny zabudowane Bi o pow. 0,3100 ha i tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Bz o pow. 0,2185 ha.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 27742. Lokal nie posiada księgi wieczystej.
Dla działki nr 574/2 z dniem 1.01 2004 r. przestał obowiązywać miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk działka posiada symbol UP – tereny usług publicznych, w pozostałej części symbol M – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności wraz z usługami towarzyszącymi.

Przetarg odbędzie w dniu 14 listopada 2006 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) o godz. 1000.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15.200,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych).

Wadium wynosi 1.520,00 zł. (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1961
05 marca 2008 00:29 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu