Protokoły - archiwum

protokół Nr 82/08 z dn.29 luty 2008r

Protokół nr 82/08

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

w dniu 29 lutego 2008r.

 

Pan Artur Zych Starosta Lwówecki  o godzinie 1300 otworzył obrady Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim w którym uczestniczyło 3 członków Zarządu, co wobec 3 osobowego statutowego składu Zarządu stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ponadto w obradach uczestniczyła Barbara Rosochacka-Horanin Sekretarz Powiatu oraz Bogdan Jurczak Skarbnik Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

 

Zarząd przyjął „jednogłośnie” zaproponowany przez Starostę porządek obrad:

1.Podjecie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śl.

2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o.Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śl. do składania oświadczeń woli związanych                                                  z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.

3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZSOiZ w Lwówku Śl. na utworzenie klasy turystycznej.

4.Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lwówku Śl. w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu powiatu na 2008 rok.

5. Sprawy różne.

 

Ad.1

Zarząd 2 głosami „za”  i 1 głosie „wstrzymującym się” (Zbigniew Grześków) podjął uchwałę Nr 82/21/08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śl. Pani Ilonie Czyrskiej od dnia 01 marca do dnia 31 sierpnia 2008 roku.

W dniu 07 lutego br. ogłoszony został konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni. Do konkursu nie wpłynęła żadna oferta i nie doszło również do skutku powierzenie stanowiska kandydatowi wybranemu przez organ prowadzący. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Zarząd uznał za zasadne podjęcie uchwały.

 

Ad.2

Zarząd 2 głosami „za”  i 1 głosie „wstrzymującym się” (Zbigniew Grześków) podjął uchwałę Nr 82/22/08 w sprawie upoważnienia Pani Ilonie Czyrskiej p.o.Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śl. do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.

 

Ad.3

Zarząd „jednogłośnie” (3 głosami „za”) wstępnie wyraził zgodę na wniosek Dyrektora ZSOiZ w Lwówku Śl. na rozpoczęcie kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej.

 

Zarząd uwarunkował decyzję utworzenia klasy liczebnością uczniów, której minimum musi wynosić 30 uczniów.

 

 

 

Ad.4

Zarząd „jednogłośnie” ( 3 głosami „za”) przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu Powiatu Lwóweckiego przyjętej przez Zarząd Powiatu w dniu 22 lutego 2008 roku.

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne zwiększa się dochody o kwotę 187 776 zł. z tytułu dotacji otrzymanej z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Janice-Pasiecznik w celu umożliwienia niezwłocznego przystąpienia do realizacji zadania.

 

Ad.5

W punkcie sprawy różne:

 

- Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Przewodniczącego Rady Powiatu              w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie umorzenia wierzytelności oraz ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających powiatowi zamieszczonej w poz.1 sprawozdania rocznego za rok 2007 stanowiącego zał. Nr 1 do uchwały Nr 76/06/08 Zarządu Powiatu w Lwówku Śl. z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu rocznego sprawozdania za 2007 rok dotyczącego zakresu umorzonych wierzytelności oraz ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających powiatowi bądź jego jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

- Zarząd „jednogłośnie” (3 głosami ‘za”) wypracował stanowisko o wystąpieniu do Rady Powiatu o środki finansowe na podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników DPS w Mirsku i DPS Nielestno średnio po 100 zł na każdego pracownika.

 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta zakończył osiemdziesiąte drugie posiedzenie Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim w dniu 29 lutego 2008 roku.

 

 

własnoręczny podpis

Podpisy:

1. Artur Zych                           Starosta Lwówecki                  ………………………

2. Zbigniew Grześków Wicestarosta Lwówecki          ……………………....     

3. Zenon Zatchiej                     członek Zarządu                      ………………………

 

 

 

 

Protokołowała:

Krystyna Jakubowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Jakubowska
Ilość wyświetleń: 1013
26 marca 2008 12:59 Krystyna Jakubowska - Utworzenie dokumnetu.