Protokoły - archiwum

protokól Nr 84/08 z dnia 11 marca 2008r

Protokół nr 84/08

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

w dniu 11 marca 2008r.

 

Pan Artur Zych Starosta Lwówecki  o godzinie 830 otworzył obrady Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim w którym uczestniczyło 3 członków Zarządu, co wobec 3 osobowego statutowego składu Zarządu stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ponadto w obradach uczestniczyła Barbara Rosochacka-Horanin Sekretarz Powiatu oraz Bogdan Jurczak Skarbnik Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd przyjął „jednogłośnie” zaproponowany przez Starostę porządek obrad:

1.Spotkanie z Dyrektorem DPS w Mirsku na temat koncepcji funkcjonowania jednostki.

2.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia zmian do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2008.

3.Podjecie uchwał w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego:

            - położonej we Lwówku Śl. przy ul. Morcinka

            - położonej w Gryfowie Śl. dz.nr 152/1

4.Wyrażenie zgody na sporządzenie wyceny budynku przychodni i „nowego” szpitala.

5. Spotkanie z Dyrektorem SPZZOZ w Lwówku Śl.

6.Podjecie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego.

7.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w mieście Świeradów Zdrój.

8. Ustalenie kosztu utrzymania mieszkańca DPS w Mirsku w roku 2008.

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora DPS w Mirsku o zakup samochodu dla potrzeb pensjonariuszy.

10.Sprawy różne.

 

Ad.1

Zarząd spotkał się z Panią Dorotą Cinciurk Dyrektorem DPS w Mirsku oraz Panią Agnieszką Lipka Główną Księgową.

Tematem spotkania była sprawa koncepcji dalszego funkcjonowania DPS w Mirsku.

P.Dyrektor poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami DPS zobowiązane są do osiągnięcia standardu do końca 2010 roku. Jednostki które posiadają zezwolenia warunkowe na prowadzenie domu pomocy społecznej nie mogą od dnia 01 stycznia 2009 roku przyjmować nowych mieszkańców.

 

Zarząd dyskutował nad dalszym funkcjonowaniem DPS w Mirsku. W trakcie dyskusji rozważano przeniesienie pensjonariuszy z Oddziału w Przecznicy do budynku DPS w Mirsku i do 2010 roku stopniowe wygaszanie DPS w Przecznicy.

Temat powróci pod obrady na kolejnym posiedzeniu.

 

Ad.2

Zarząd „jednogłośnie” ( 3 głosami „za”) przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lwówku Śl. w sprawie przyjęcia zmian do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2008.

Zmiana w programie dotyczy zakresu działań zaproponowanych przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śl., SPZZOZ w Lwówku Śl. oraz DPS w Mirsku. Przy opracowaniu zmian do Powiatowego Programu zostały uwzględnione uwagi do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śl.

 

Ad.3

Zarząd „jednogłośnie” (3 głosami „za”) podjął uchwałę Nr 84/25/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego położonej we Lwówku Śl. przy ul. Morcinka (dz.nr 165/3).

W związku z realizacją dochodu Powiatu lwóweckiego w roku 2008 z tytułu zbycia nieruchomości oraz brakiem zainteresowania nabyciem działek budowlanych w Gryfowie Śl. niezbędne jest przeznaczenie do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Zarząd „jednogłośnie” (3 głosami „za”) podjął uchwałę Nr 84/26/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lwóweckiego położonej w Gryfowie Śl. (dz.nr 152/1)

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości a cenę wywoławczą ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości.

 

Ad.4

Zarząd „jednogłośnie” (3 głosami „za”) wyraził zgodę na sporządzenie wyceny budynku przychodni i „nowego” szpitala, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SPZZOZ w Lwówku Śl.

 

Ad.5

Zarząd spotkał się z Panią Małgorzatą Barańską Dyrektorem SPZZOZ, Panem Jackiem Samorem Z-ca Dyrektora oraz Urszulą Kubis Główną Księgową SPZZOZ.

 

P.Urszula Kubis poinformowała o sytuacji finansowej SPZZOZ  i omówiła sprawozdanie F01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za miesiąc styczeń 2008 roku.

 

P. Dyrektor poinformowała o bieżącej działalności zakładu oraz podpisaniu protokołu rozbieżności dotyczącej mediacji ze związkami zawodowym na temat podwyżki wynagrodzenia.

 

Zarząd zachęcił do wdrożenia informatyzacji jednostki - co pozwoli na zmniejszenie zatrudnienia i usprawnienia opisywania procedur koniecznych przy usługach medycznych oraz zapytał o termin przedłożenia planu finansowego na rok 2008.

 

Dyrektor zadeklarowała, że plan finansowy SPZZOZ na rok bieżący zostanie przedłożony.

    

Ad.6

Zarząd 2 głosami „za” i  1 głosie „wstrzymującym się” podjął uchwałę Nr 84/28/08                            w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego.

Treść ogłoszenia dotycząca przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego na temat wyłączenia z Powiatu Lwóweckiego Gminy Gryfów Śl. i włączeniem Gminy Gryfów Śląski do Powiatu Lubańskiego stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd wypracował stanowisko negatywnie ustosunkowując się do wniosku Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. w sprawie wyłączenia Gminy Gryfów Śl. z Powiatu Lwóweckiego.

 

Władze Gminy Gryfów Śląski za bezpośrednią przyczynę uzasadniającą wniosek wskazują brak porozumienia z Radą Powiatu Lwóweckiego, Starostą Lwóweckim i Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim w sprawie restrukturyzacji Szpitala Powiatowego.

Restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim zdaniem Zarządu Powiatu była i jest niezbędnym procesem zmierzającym do osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego na działalności bieżącej Zakładu.

Podjecie uchwały o restrukturyzacji poprzedzone było konsultacjami społecznymi ze wszystkimi właściwymi podmiotami, w tym gminami wchodzącymi w skład Powiatu Lwóweckiego w tym z Gminą Gryfów Śląski.

Istniała bezwzględna konieczność racjonalizacji struktury organizacyjnej SPZZOZ w Lwówku Śląskim ze względu na stale rosnąca zadłużenie zakładu.

Prawidłowość podjętych działań potwierdza fakt bilansowania się działalności bieżącej jednostki za 2007r.

Podjęte działania dają możliwość dalszego funkcjonowania szpitala powiatowego w Lwówku Śląskim umiejscowionego zarówno w Lwówku Śląskim jak i Gryfowie Śląskim. Działania te wykorzystują oczywiste predyspozycje lokalizacyjne rozmieszczenia poszczególnych oddziałów z zachowaniem dostępności mieszkańców Powiatu do usług medycznych.

Ad.7

Zarząd „jednogłośnie” ( 3 głosami „za”) podjął uchwałę Nr 84/27/08 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w mieście Świeradów Zdrój.

W uchwale pozytywnie opiniuje się pozbawienie dotychczasowej kategorii dróg powiatowych ulic w mieście Świeradów Zdrój: Sienkiewicza, Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sanatoryjnej.

 

Ad.8

Zarząd zapoznał się z Zarządzeniem Starosty z dnia 06 marca 2008 roku w sprawie ustalenia kosztu utrzymania mieszkańca DPS w Mirsku i DPS Nielestno w roku 2008.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Mirsku w roku 2008 wynosi 2001 zł., w DPS Nielestno  1 969 zł.

 

Ad.9

Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora DPS w Mirsku o zakup samochodu dla potrzeb pensjonariuszy. Jedynym środkiem transportu w jednostce jest samochód zakupiony w roku 2001. Jego stan jest mocno eksploatowany i nie jest w stanie zaspokoić potrzeb mieszkańców DPS.

 

Zarząd 2 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” (Zbigniew Grześków) przyjął wniosek o sprzedaży starego samochodu i zakupieniu nowego pojazdu dla DPS w Mirsku.

 

Ad.10

W punkcie sprawy różne:

 

            - Starosta poinformował o propozycji Caritasu Legnica o stworzeniu w budynku „starego” szpitala „Domu Starców” z chwilą nie sprzedania przedmiotowego obiektu przez Powiat.

 

            - Zarząd „jednogłośnie” (3 głosami „za”) zatwierdził wynik przetargu na wykonanie usług geodezyjnych.

Do przetargu wpłynęły 4 oferty. Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę: Usługi Geodezyjno Kartograficzne Stanisław Zator Lwówek Śl.

 

            - Zarząd  (3 głosami „za”) wyraził zgodę na użyczenie od Gminy Mirsk działki                      nr 409/1 obręb Grudza.

Działka była w roku 2004 na czas nieokreślony użyczona Zarządowi Dróg Powiatowych                  w celu urządzenia drogi powiatowej w ramach działania „Przebudowa układu drogowego Gryfów Śl.– Chmieleń” . W roku 2006 gmina Mirsk przeprowadzając proces komunalizacji gruntów drogowych wystąpiła do Wojewody dolnośląskiego o skomunalizowanie na rzecz gminy. Decyzja Wojewody w roku 2006 stała się własnością gminy Mirsk.

Zatem zaistniała  potrzeba użyczenia ww działki dla ZDP aby można było kontynuować zadanie.    

 

            - Wicestarosta zapytał o sprawę kwestionowanego kosztorysu na termomodernizację budynku szpitala w Lwówku Śl. Z informacji jakie posiada wynika, że kosztorys który wykonała firma wybrana w drodze konkursu został przekazany osobie trzeciej do sprawdzenia.

 

Starosta wyjaśnił, że zwrócił się z prośbą o weryfikację wykonanego kosztorysu, zrobił to                  z dobrej woli w celu potwierdzenia danych zawartych w kosztorysie.        

 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta zakończył osiemdziesiąte czwarte posiedzenie Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim w dniu 11 marca 2008 roku.

 

własnoręczny podpis

Podpisy:

1. Artur Zych                           Starosta Lwówecki                  ………………………

2. Zbigniew Grześków Wicestarosta Lwówecki          ……………………....     

3. Zenon Zatchiej                     członek Zarządu                      ………………………

 

 

 

Protokołowała:

Magdalena Szymańska

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Jakubowska
Ilość wyświetleń: 1437
26 marca 2008 13:09 Krystyna Jakubowska - Utworzenie dokumnetu.